متن / HTML
 

شرايط ميهمان و انتقال دائم

اولين شرط رسيدگي به درخواست هاي ميهماني وانتقال دانشجويان ثبت درخواست در سامانه منادا مي باشد. دانشجويان در صورت داشتن شرايط عمومي زير مي توانند براي ميهماني ويا انتقال درخواست خود را ثبت نمايند

۱-نداشتن منع تحصيل آموزشي ،انضباطي و نظام وظيفه

۲-دانشجوي متقاضي حداقل يك نيمسال درواحد مبداءثبت نام نموده باشد.(به استثناي واجدين شرايط ميهماني يا انتقال ابدو پذيرش)

۳-انتقال صرفآ براي پذيرفته شدگان با آزمون وبا توجه به ضوابط امكان پذير است.

۴-انتقال وميهماني دانشجويان دوره هاي خود گردان فقط به واحدهاي مجري دوره هاي خود گردان امكان پذير است.

۵-انتقال تنها در صورت وجود مقطع رشته وگرايش وسال قبولي درواحد مقصد امكان پذير است.

۶-انتقال درهر يك ازمقاطع تحصيلي در نيمسال آخر ممنوع است.

۷-درصورت داشتن مجوز ميهماني اخذ پايان نامه تنها با موافقت واحدهاي مبداء ومقصد امكان پذير است.

۸-انتقال وميهماني درمقطع دكتري تخصصي به غير از مواد۲-۱و۲-۲،۱۰و۱۲شيوه نامه ممنوع مي باشد.

۹-انتقال مجدددرهر مقطع تحصيلي به غير از ماده ۱۲ممنوع مي باشد.

۱۰-انتقال وميهماني از واحد الكترونيكي به ساير واحدها ممنوع مي باشد.

۱۱- انتقال وميهماني از واحدهاي بين الملل تنها به واحدهاي بين الملل امكان پذير است.

۱۲- انتقال وميهماني از واحدهاي برون مرزي به ساير واحد هاي دانشگاهي در داخل كشور ممنوع مي باشد.

۱۳- انتقال وميهماني دانشجويان پژوهش محور ممنوع مي باشد.

۱۴- انتقال وميهماني كاركنان واعضاي هيات علمي واحد هاي دانشگاهي به محل خدمت ممنوع مي باشد.

۱۵-درخواست نقل وانتقالات دانشجويان اتباع غير ايراني از طريق واحد دانشگاهي مبداءواداره كل امور بين الملل وكمسيون نقل وانتقالات دانشجويي دانشگاه قابل بررسي مي باشد.

مقررات نقل و انتقال دانشجو

برخي مقررات نقل و انتقالات دانشجويي

ماده۱) ضوابط انتقال يا ميهماني براساس ازدواج ومتاركه

ماده ۲) ضوابط انتقال يا ميهماني براساس خانواده شاهد وايثارگران
ماده ۳) ضوابط ميهماني دانشجويان باردار ،بيمارومعلول

ماده ۴) ضوابط ميهماني براساس چند دانشجويي

ماده ۵) ضوابط ميهماني براساس فوت والدين ،همسر وفرزند

ماده۶) ضوابط انتقال يا ميهماني همسر وفرزندان كاركنان واعضاي هيات علمي تمام وقت(شاغل وبازنشسته ومتوفي)ونيمه وقت دانشگاه

ماده ۷) ضوابط انتقال يا ميهماني كاركنان واعضاي هيات علمي دانشگاه

ماده۸) ضوابط انتقال يا تغيير رشته فرزندان اعضاي هيات علني شاغل وبازنشسته ومتوفي دانشگاه هاومراكز آموزش عالي كشوربراساس مصوبه جلسه ۷۳۵مورخ ۲۵/۰۴/۹۲ شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ماده ۹) ضوابط ميهماني ورزشكاران وقهرمانان ملي

ماده۱۰) ضوابط ميهماني دانشجو به استناد ماده ۷۱قانون خدمات كشوري

ماده۱۱) انتقال پذيرفته شدگان فارغ التحصيل دبيرستانهاي سازمان سما

ماده۱۲) انتقال وميهماني بر اساس جدول همترازي

ماده۱۳) هزينه انتقال وميهماني:

هزينه ميهماني درمقاطع كارداني ۲.۵۰۰.۰۰۰ريال مي باشد كه به همراه شهريه ثابت توسط واحد مقصد اخذ و به حساب واحد مبداء واريز مي گردد.

هزينه انتقال درمقاطع كارداني ۶۰۰۰۰۰۰ريال مي باشد كه توسط واحد مبداء در زمان تسويه حساب اخذ مي گردد.

ماده۱۴) انتقال يا ميهماني دانشجويان ساير دانشگاه هاي داخل به دانشگاه آزاد اسلامي

ماده۱۵)انتقال وميهماني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي به ساير دانشگاه هاي داخل كشور

توضيحات:

دانشجويان مي بايستي از تاريخ ۱۵تيرماه لغايت ۱۵مردادماه براي نيمسال اول و۱۵لغايت ۳۰آذر ماه براي نيمسال دوم در سامانه منادا ثبت نام نمايند.

تذكر: براي كسب اطلاعات بيشتر به مسئول نقل و انتقالات دانشگاه مرجعه فرمائيد

  اسناد
 
چهارشنبه 15 مرداد ماه 1399
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا