متن / HTML
 

معرفی خدمات صندوق رفاه دانشجوئی

صندوق رفاه دانشجویان با هدف ایجاد تسهیلات و امکانات مالی برای کمک به دانشجویان کم بضاعت و همچنین جهت تامین بخشی از هزینه دانشجویان شاغل به تحصیل، هر ساله برابر ضوابط، مقررات و اعتبارات تسهیلاتی را به صورت وام به دانشجویان واجد شرایط ارائه می نماید.

معرفی انواع وام های صندوق رفاه:

وام کوتاه مدت (تقسیط شهریه):

-          امکان استفاده برای کلیه دانشجویان

-          مبلغ وام مطابق اطلاعیه امور شهریه

-          بدون کارمزد

-          بازپرداخت قبل از پایان ترم

وام میان مدت شهریه:

-          دانشجو ترم آخر نباشد

-          مبلغ وام حداکثر 6،500،000 ریال

-          کارمزد 2.5 درصد

-          بازپرداخت وام حداکثر 10 ماهه

وام بلند مدت وزارت علوم :

-          امکان استفاده برای کلیه دانشجویان

-          مبلغ وام حداکثر 5،000،000 ریال

-          کارمزد 4 درصد

-          بازپرداخت وام پس از فارغ التحصیلی

-          مبلغ اقساط ماهیانه 100،000 ریال

وام ازدواج :

-          دانشجویانی که ضمن تحصیل ازدواج کرده باشند.

-          بیش از یکسال از تاریخ عقدنامه سپری نشده باشد.

-          مبلغ وام حداکثر 15،000،000 ریال

-          کارمزد 2.5 درصد

-          بازپرداخت وام حداکثر 10 ماهه

وام ضروری :

-          جهت فوریت های پزشکی، بستری در بیمارستان، جراحی و بیماری های خاص

-          مبلغ وام حداکثر 12،000،000 ریال

-          کارمزد 2.5 درصد

-          بازپرداخت وام حداکثر 10 ماهه

وام کمک هزینه تحصیلی :

-          ارائه مدراک مستند مبنی بر داشتن مشکلات اقتصادی به کمیته وام

-          مبلغ وام برای دانشجویان مجرد حداکثر 5،000،000 ریال

-          مبلغ وام برای دانشجویان متاهل حداکثر 6،000،000 ریال

-          کارمزد 2.5 درصد

-          بازپرداخت وام حداکثر 9 ماهه

 

  متن / HTML
 

مدارک لازم برای وام های صندوق رفاه

  ساير سايت ها
 
  متن / HTML
 

فرم های وام صندوق رفاه

  ساير سايت ها
 
چهارشنبه 15 مرداد ماه 1399
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا