جهت ارتباط با حراست می توانید از یکی از روشهای زیر استفاده نمایید:

 

تلفن مستقيم و دورنگار: 33669183 

 

آدرس پست الكترونيك:herasat@samakhsh.ac.ir

 

صندوق پستی: 84175-531

 

دوشنبه 30 مهر ماه 1397
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا